СЕДМИЧНИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ 

Седмични и месечни справки за избрани икономически показатели, илюстриращи влиянието на COVID-19 върху икономиката на София

Данни за туристическия сектор в София

Реализирани от българи и чужденци нощувки (2020 г.)

Източник: Единната туристическа информационна система (ЕСТИ) на Министерството на туризма; ОП “Туризъм”

Седмична промяна на реализираните нощувки (2020 г.)

Източник: Единната туристическа информационна система (ЕСТИ) на Министерството на туризма; ОП “Туризъм”

Пренощували българи и чужденци (2020 г.)

Източник: Единната туристическа информационна система (ЕСТИ) на Министерството на туризма; ОП “Туризъм”

Седмична промяна на броя пренощували българи и чужденци (2020 г.)

Източник: Единната туристическа информационна система (ЕСТИ) на Министерството на туризма; ОП “Туризъм”

Данни за пазара на труда

Новорегистрирани безработни в България, София-град и София-област (2020 г.)

Източник: Агенция по заетостта; НСИ

Постъпили на работа в България, София-град и София-област (2020 г.)

Източник: Агенция по заетостта; НСИ

България: новорегистрирани безработни и брой постъпили на работа (2020 г.)

Източник: Агенция по заетостта; НСИ

София-град: новорегистрирани безработни и брой постъпили на работа (2020 г.)

Източник: Агенция по заетостта; НСИ

София-област: новорегистрирани безработни и брой постъпили на работа (2020 г.)

Източник: Агенция по заетостта; НСИ

Данни за Летище София

Брой пътници, обслужени на Летище София (месечни данни, 2018-2020 г.)

Източник: Летище София

Брой самолетодвижения на Летище София (месечни данни, 2018-2020 г.)

Източник: Летище София