Доклад Иновации.бг 2020: Отново бизнесът има най-голям принос за развитието на R&D дейности в страната с общ бюджет 673 млн. лв.

 

През последната година около 58% от българските фирми са реализирали иновация, а малко над 30% от тези, които се въздържат от иновационна дейност, планират подобен проект през следващата година. Данните са от годишния доклад Иновации.бг 2020 на  фондация “Приложни изследвания и комуникации“. Докладът тази година е с акцент върху стратегическата рамка на Европейската комисия за 2021-2027 и включените в нея приоритети и мерки за по-иновативна и зелена европейска икономика. 

Анализът за състоянието и възможностите за развитие на националната иновационна система е на базата на пет групи показатели: съвкупен иновационен продукт; предприемачество и иновационни мрежи; инвестиции и финансиране на иновациите; човешки капитал за иновации; информационни и комуникационни технологии.

Акценти от Иновации.бг 2020

29% от фирмите със световни продуктови иновации през последната година имат собствени научноизследователски и развойни звена, а около 12% са наели учени в тях. 44% от предприятията са реализирали организационни иновации. Сравнително малък дял от фирмите, около 2%, са реализирали проекти, свързани с увеличена автоматизация. 

През 2019 г. разходите за НИРД възлизат на 1002 млн. лв., или 0,84% дял от БВП. Научноизследователският сектор в страната продължава да бележи стабилен ръст от гледна точка на направените инвестиции в абсолютен размер (21% увеличение на годишна основа) и като дял от БВП (11% увеличение на годишна основа). Въпреки това обаче България остава далеч от националната си цел от 1,5% разходи за НИРД като дял от БВП до 2020 г., заложена в началото на програмния период през 2014 г.

Големите и средните фирми у нас са двете категории предприятия, които компенсират намалението на разходите за НИРД и постигат положителната промяна от 13% за бизнес сектора като цяло, но общият обем на НИРД инвестициите остава многократно по-малък от инвестициите на една средностатистическа глобална компания. Приносът на бизнеса за развитието на научноизследователската и развойната дейност в страната е за общ бюджет за 2019 г. от 673 млн. лв., или 0,56% от БВП. 

През 2019 г. патентната активност в България достигна пореден десетгодишен пик (181 патента на български физически и юридически лица). Физическите лица – патентопритежатели остават водещи в институционалната структура на патентната активност в България. За 2019 г. техният дял е 40%.

През 2019 г. България се нарежда между най-бързо развиващите се бизнес хъбове в Европа с ръст на заетите във високотехнологични дейности, по-висок от средните равнища за континента, но изостава от иновационното развитие на лидерите в Европа. 

В началото на 2020 г. около 11% от населението над 18 години в България са предприемачи (собственици на фирми или самонаети). Увеличава се броят на чужденците предприемачи в страната -17%. Сред новите български предприемачи през 2019 г. 44% са жени, едно от най-високите съотношения в Европа през 2019 г. 

Още данни и анализ вижте в пълния доклад тук.