Проект за присъединяване на Столичната община към Единния модел за електронни услуги на ДАЕУ

 

Столичната община започна проект по поетапно присъединяване на районните администрации към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Държавната агенция за електронно управление (ДАЕУ). 

 

Какво е Единния модел?

Единният модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни предоставя възможност на гражданите и бизнеса за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги. Единният модел се реализира от Държавна агенция “Електронно управление” (ДАЕУ). ДАЕУ продължава поетапно да развива функционалностите на отделните системи и връзките между отделните административни органи и техните структури.

В момента чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ се предоставят над 340 услуги. Регистрираните потребители в Електронния портал са 22 099. Около 2.5 млн. българи  притежават персонален идентификационен код (ПИК) на НАП, а такъв на НОИ – около 2 милиона граждани. Над 500 хил. българи притежават квалифициран електронен подпис (КЕП). Така на практика близо 5 милиона граждани имат достъп до Единния портал за достъп до електронни административни услуги. 

До края на 2020 год, чрез Eдинния модел ще бъдат достъпни и преобладаващата част от услугите, предоставяни от Столичната община и всички районни администрации.

Какво предстои?

Първоначално ще бъдат включени няколко пилотни районни администрации – Триадица, Сердика, Банкя и Надежда, които от средата на месец юни ще започнат да предоставят електронни услуги на гражданите и бизнеса през Единния портал за достъп до електронни административни услуги https://e-gov.bg/wps/portal/.

По този начин Столичната община и пилотните районни администрации ще могат да предоставят близо 70 услуги, изцяло по електронен път. 

Четирите тестови района са избрани на база активност на гражданите в заявяването на услуги по електронен път в съществуващата към момента система на СО. Най-много са заявените електронни услуги към район Триадица, най-малко към район Банкя, докато Сердика и Надежда са със средна активност. Темпото, с което напредват райони с различна активност на ползване на електронни услуги ще даде представа относно районите със сходна активност при тяхното включване на следващия етап, както и какъв подход ще приобщи най-бързо и максимално много ползватели сред гражданите и бизнеса към електронно доставяни услуги. 

За период от 3 до 6 месеца работата на четирите пилотни района ще помогне електронните услуги да бъдат тествани в реална среда и да се направят предложения за оптимизиране на процесите и моделиране на лесен и удобен процес за гражданите и бизнеса. В рамките на ежедневната работа на администрациите ще се проследи кои са най-често търсените услуги, ще бъде направен реинженеринг на услугите с цел улеснено, коректно и бързо предоставяне, ще бъдат идентифицирани, създавани и дигитализирани регистри на общината, необходими за предоставянето на допълнителни услуги по електронен път. При това те ще са не само чисто статистически най-често използваните услуги, а на практика широк набор от всяка сфера от живота на гражданин или на даден бизнес, в това число удостоверение за настоящ адрес, многоезично извлечение на акт за гражданско състояние, удостоверение за наследници, удостоверение за семейно положение, вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър, издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и др.

Изглаждането на процесите по доставяне на услуги към гражданите и бизнеса чрез работата на първите четири района ще улесни присъединяването на останалите районни администрации в рамките на годината. 

В следващите месеци екипът на Иновативна София ще работи с всички 24 районни администрации чрез редовна вътрешна комуникация и регулярни общи срещи, на които да бъдат обсъждани с районните кметове напредъка по дигитализация на административните услугите, най-честите казуси, въпроси на районите, уточнения по процеси на работа и др. Така ще бъде осигурено плавно присъединяване на всички районни администрации на София при равна подготвеност на отделните райони.  

За моделирането на пълен набор от електронни услуги Столичната община получава и безвъзмездна консултантска подкрепа чрез участието си в инициативата за дигитални иновации на Bloomberg Philanthropies. София беше включена в програмата в началото на тази година заедно с още 20 европейски града. В рамките на програмата София ще работи заедно с базираната в Лондон консултантска компания FutureGov, която специализира в дизайн на публични услуги в дигиталната ера. Столицата ще използва участието си в програмата, за да ускори въвеждането на цифрови иновации в града с цел подобряване на ключови услуги, които поставят гражданите “в центъра”. Опит и добри практики ще могат да бъдат обменяни и с другите столици в програмата. Сред тях са Дъблин, Хелзинки, Талин, Прага, Братислава, Будапеща и др.  

Обръщането на административните услуги към бизнеса и гражданите в София цели да намали административната тежест и да подобри услугите и качеството на живот в града.

 

Защо Единния модел?

Основните предимства на Единния модел е възможността за директно заплащане на услугите по електронен път и възможността да се използват няколко вида електронна идентификация. В допълнение на квалифициран електронен подпис (КЕП), достъп до системата може да се осъществи и чрез ПИК на НОИ, и две облачни решения за електронна идентификация (Евротръст и B-thrust).

Сред преимуществата на предоставяне на услуги през системата на ДАЕУ са и удостоверяването на време на изпращане и на получаване на документи и съобщения между подателя и получателя, както и сигурността и защитеността на документацията. Комуникацията има доказателствена тежест и дава гаранция за автентичността на обменените документи. 

 

 

Какво трябва да знаят гражданите и бизнеса, за да могат да използват административни услуги по електронен път

Достъпът до Единния модел за гражданите става с Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) или с Персонален Идентификационен Код (КЕП) на НОИ, а за фирмите – с подаване на подписано с електронен подпис заявление за присъединяване към системата. Това става през профил на физическо лице. 

Сайтът за достъп до Единния модел е https://edelivery.egov.bg/Account/Register

Системата предоставя на гражданите достъп до личните получени и изпратени съобщения, както и възможност да управляват профила си. Профилът на юридическото лице пък може да се достъпва от едно или повече физически лица, на които е даден достъп.

 

Припомняме че към момента близо 50 от услугите предоставяни от Столичната община са достъпни без обслужване на гише, чрез съществуващата система на Столична община, разработена по проект на Министерството на транспорта през 2014 г. на адрес usl.sofia.bg. Системата продължава да е достъпна в паралел с Единния модел. 

 

Още проекти