ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ

 
Иновативна София консолидира и води градските инициативи в посока дигитализация и интелигентен град и подкрепя инвеститори от високотехнологичния и развойния сектор в София. Нашият фокус е върху увеличаването на броя и качеството на общинските електронни услуги и реализирането на проекти в сферата на отворените данни и интелигентното градско развитие.

 

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ

Разработване на решения, подпомагащи дигиталното и иновационното развитие на София. Осигуряване на високо качество на живот за гражданите и създаване на нови бизнес възможности.

ИНОВАЦИИ 

Подкрепа на трансформацията на София в платформа за иновации, позволяваща разработването и прилагането на нови цифрови услуги и интелигентни решения.

ГРАДЪТ КАТО СЪЗДАТЕЛ НА ПАЗАРИ 

Превръщане на София в пазар за дигитални продукти и услуги, създадени от софийски компании. Идентифициране или създаване на пазари за цифрови услуги на местно, национално или глобално ниво и улесняване на достъпа до тези пазари.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ 

Увеличаване на броя и качеството на общинските електронни услуги. Намаляване на административната тежест и оптимизиране на административните процеси.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩНОСТ 

Създаване и ангажиране на общност от различни групи заинтересовани страни (граждани, НПО, предприятия, академични среди) с цел улесняване на процеса на дигитализация и развитието на София като модерен и интелигентен град.

ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗИ

Предоставяне на информация и анализи за дигиталното и интелигентното развитие на града и икономическата среда в София.