Започва поетапно присъединяване на районните администрации на Столичната община към Единния модел за електронни услуги

8 Юни, 2020

 

Столичната община започна поетапно присъединяване на районните администрации към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Държавната агенция за електронно управление (ДАЕУ). 

Първоначално ще бъдат включени четири пилотни районни администрации, които ще започнат да предоставят електронни услуги на гражданите и бизнеса през Единния портал на адрес https://e-gov.bg/wps/portal/.


Столичните райони Банкя, Надежда, Сердика и Триадица ще бъдат първите присъединени райони. По този начин Столична община и районните администрации ще могат да предоставят
близо 70 услуги изцяло по електронен път. 

Четирите тестови района са избрани на база активност на гражданите в заявяването на услуги по електронен път в съществуващата към момента система на СО. Най-много са заявените електронни услуги към район Триадица, най-малко към район Банкя, докато Сердика и Надежда са със средна активност. Интересът към електронните услуги в четирите пилотни администрации ще определи темповете на присъединяване на останалите райони със сходна досегашна активност.

 

Гражданите ще могат да използват няколко вида електронна идентификация. В допълнение на квалифициран електронен подпис (КЕП), достъп до системата може да се осъществи и чрез ПИК на НОИ, както и с две облачни решения за електронна идентификация – Евротръст и B-Trust.

Сред преимуществата на предоставяне на услуги през системата на ДАЕУ са удостоверяването на време на изпращане и на получаване на документи и съобщения между подателя и получателя, както и сигурността и защитеността на документацията. Комуникацията има доказателствена тежест и дава гаранция за автентичността на обменените документи. Предимство е и възможността за директно извършване на заплащане на услугите по електронен път. 

 

Какво предстои

За период от 3 до 6 месеца в  четирите пилотни района  ще бъдат тествани процесите по заявяване, плащане и предоставяне на електронни административни услуги, ще се установят предимствата и проблемните стъпки при изпълнението  и ще се направят предложения за оптимизиране на процесите. В рамките на ежедневната работа на администрациите ще се проследи кои са най-често търсените услуги, ще бъде направен реинженеринг на услугите с цел улеснено, коректно и бързо предоставяне, ще бъдат идентифицирани, създавани и дигитализирани регистри на общината, необходими за предоставянето на допълнителни услуги по електронен път. При това те ще са не само чисто статистически най-често използваните услуги, а на практика широк набор от всяка сфера от живота на гражданите или на даден бизнес (промяна на адресна регистрация, семейно положение, услуги, свързани с покупка на имот, издаване на разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи, издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти и др.).

Оптимизирането на процесите по доставяне на услуги към гражданите и бизнеса чрез работата на първите четири района ще улесни впоследствие дейността на останалите районни администрации при предстоящото им присъединяване в рамките на годината. 

 

Какво трябва да знаят гражданите и бизнеса, за да могат да използват административни услуги по електронен път

За да получават административни услуги по електронен път физическите и юридически лица трябва да имат регистрация в ССЕВ. Достъпът става с Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) или с Персонален Идентификационен Код на НОИ за гражданите, а за фирмите – с подаване на подписано с електронен подпис заявление за  присъединяване към системата. Това става през профил на физическо лице. 

Системата предоставя на гражданите достъп до личните получени и изпратени съобщения, както и възможност да управляват профила си. Профилът на юридическото лице пък може да се достъпва от едно или повече физически лица, на които е даден достъп. 

 

Столичната община има 24 районни администрации и в следващите седмици екипът на Иновативна София (направление “Дигитализация, иновации и икономическо развитие” на общината) ще работи с всички администрации чрез редовна вътрешна комуникация и регулярни общи срещи, на които да бъдат обсъждани с районните кметове напредъка по дигитализация на административните услугите, най-честите казуси, въпроси на районите, уточнения по процеси на работа и др. Така ще бъде осигурено плавно присъединяване на всички районни администрации на София при равна подготвеност на отделните райони.  

Обръщането на административните услуги към бизнеса и гражданите в София цели да намали административната тежест и да подобри услугите и качеството на живот в града. Услугите ще бъдат предоставяни по-бързо и лесно при намалени разходи. В по-обща перспектива, проектът ще бъде утъпканата пътека, по която да тръгнат и други общини в България.