Столичната община започва работа по проекта „Облачни е-услуги за администрацията“ за единен портал, който ще може да се ползва и от останалите администрации в страната

30 Март, 2021

Столичният общински съвет подкрепи участието на Столична община в проект „Облачни е-услуги за администрацията“ по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 (ОПДУ). Проектът е за внедряване на платформа за унифицирани и интегрирани услуги към гражданите, като на следващ етап платформата ще може да се използва и от останалите администрации в страната – централни, областни и общински. 

За дейността е привлечено 100% финансиране от Европейския съюз по ОПДУ 2014-2020 в размер на 3,5 милиона лева, от които 2,3 милиона за дигитализация на общински дейности. Проектът ще се изпълнява в партньорство с Държавна агенция “Електронно управление” (ДАЕУ) като пряк бенефициент, както и в партньорство с администрациите на Бургас, Велико Търново и Челопеч. 

Проектът „Облачни е-услуги за администрацията“ ще осигури закупуването и внедряването на платформа с инструменти за подобряване на работните процеси и споделяне на ИКТ услуги. След пускането й към нея ще могат да се присъединят и останалите администрации в страната, като по този начин те ще оптимизират своите разходи за ИТ продукти, услуги и лицензи, както и ще могат да ползват вече разработените и тествани процеси за предлагане на своите е-услуги при минимални усилия и разходи за интеграция. Крайната цел е чрез унифициране и интегриране на услугите, които предоставят общините и централната администрация, гражданите да имат достъп до повече електронни услуги и по-бързо административно обслужване. 

Очакваната продължителност за изпълнение на проектното предложение е 27 месеца.

Реализацията пряко ще допринесе за постигането на целите, заложени в Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2023 г. и Стратегията за дигитална трансформация на София.

Сред специфичните цели на проекта са:

► оптимизация на работните процеси и повишаване на ефективността на администрацията;

► намаляване на разходите за разработване, поддържане и актуализиране на собствени решения за автоматизирани работни процеси;

► осигуряване на оперативна съвместимост при взаимодействие между звената в една администрация или при взаимодействие “администрация към администрация” и “администрация към гражданин/бизнес”;

► осигуряване на мобилност и сигурност чрез възможност за отдалечен достъп до платформата за автоматизация, която ще функционира върху държавен хибриден частен облак.

В периода на изпълнение на проекта ще бъде извършен анализ на работните процеси в ДАЕУ и Областна администрация Бургас. Чрез този анализ ще бъде дефиниран Каталог от услуги „Е-администрация“ с отделните работни процеси, които да бъдат автоматизирани чрез платформата.

Столична община (СО) ще извърши анализ на работните процеси в общините, свързани с предоставянето на минимум 50 електронни административни услуги, като СО ще работи в партньорство с градовете Велико Търново и Челопеч. Ще бъдат извършени реинженеринг и автоматизация на тези процеси, както и интеграция с хоризонтални и централизирани системи на електронното управление. Каталогът от услуги „Е-администрация“ ще бъде допълнен и достъпен чрез платформата за автоматизация и за трите общински администрации ще бъдат конфигурирани персонализирани пакети. След проекта всички общини в страната, както и останалите централни и областни администрации, ще могат да се интегрират при оптимизирани разходи и установени добри практики.

С изпълнението на проекта „Облачни е-услуги за администрацията“ Столичната община и партньорите й стават водещи в определянето на националната политика за електронно управление, а гражданите на София ще са сред първите, които ще използват обновените услуги.