Столичната община с нов гаранционен инструмент в подкрепа на малкия и среден бизнес в столицата

8 Май, 2020

Във връзка с ограничаване на негативните икономически последици от въведеното извънредно положение, Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия стартира нов гаранционен инструмент в подкрепа на малкия и среден бизнес в столицата.

Фондът ще издава гаранции пред банки по кредити на самостоятелно заети (самоосигуряващи се) лица, микро, малки и средни предприятия (МСП), чиято дейност е засегната от епидемичната обстановка, и които изпитват недостиг на оборотни средства.

Гаранциите на фонда ще служат за обезпечение по кредитите на МСП.  Фондът ще изплаща на банката сумата по гаранцията, когато банката не е могла да събере сумата по кредита от длъжника.

Максималната сума, в рамките на която фондът ще издава гаранции по този финансов инструмент, е 1 000 000 лева. Фондът ще обезпечава до 50% от главницата на по всеки одобрен по тази гаранционна схема кредит, но не повече от 15 000 лева.

 

Изисквания към кандидатите:

–          Предприятието да попада в категорията „малко или средно предприятие” /МСП/, в съответствие с чл. 3 от Закона за малки и средни предприятия /ЗМСП/;

–          Дейността на предприятието да се осъществява на територията на Столична община;

–          Дейността на предприятието да попада в икономическите отрасли, засегнати от въведените извънредни мерки на национално и/или регионално ниво.

 

Гаранциите се издават по банкови кредити, предназначени за финансиране на плащанията за:

–          възнаграждения на служители;

–          осигурителни вноски;

–          публични задължения;

–          текущи разходи, свързани с дейността на предприятието1 (разплащания с доставчици, наеми и др.).

Гаранциите ще са валидни до 24 месеца от датата на тяхното издаване. Малките и средни предприятия няма да дължат такси и комисионни.

В допълнение, Столична община предстои да избере на конкурсен принцип Финансов посредник (лицензирана от БНБ търговска банка), който да управлява допълнителен гаранционен портфейл в размер на 300 000 лева. Кредит на едно МСП може да бъде гарантиран едновременно от Столичният общински гаранционен фонд и от Финансовия посредник в размер до 80% от главницата.

 

Повече информация ще намерите тук.

Ако имате въпроси или се нуждаете от специализирана консултация, моля свържете се с нас на тел. 02/980 9938 или на имейл office@ogf-sofia.com.