София ще прототипира интелигентни, информирани и основани на доказателства градски политики като част от участието си в проекта PolicyCLOUD на Европейската комисия (интервю)

3 Август, 2020

Столична община спечели място в проекта на PolicyCLOUD на Европейската комисия, който има за цел да създаде инструмент в облачна среда за моделиране, тестване и управление на политики чрез анализ и визуализация на данни. В дейностите са заложени и разнообразни пилотни проекти, включително и за София.

Екипът на проекта на ЕС по Програма „Хоризонт 2020“ стартира поредицата ‘The PolicyCloud Podcast’ – серия от интервюта, които се фокусират върху пилотните проекти в PolicyCloud. Чуйте епизода с Надя Султанова и Искра Йовкова от Иновативна София, за да научите повече за това как столицата ще използва различни набори от данни, за да подобри градската среда и да посрещне предизвикателствата пред града чрез създаване на политики, основани на доказателства (evidence-based policy making).

С участието ни в проекта, Столичната община ще има възможност да използва различни по вид категории данни – от съществуващи източници (Единния контактен център за сигнали от граждани Call Sofia) и от нови набори отворени данни на ЕС, които ще бъдат достъпни за София и за останалите 15 европейски града, включени в PolicyCLOUD.

Друг важен принос на София към проекта ще бъде разработването на задълбочен аналитичен доклад, който ще предостави:

  • преглед на текущата облачна инфраструктура и технологии за големи данни, използвани от публичните администрации;
  • различните механизми, методи и технологии, използвани в жизнения цикъл на политиките;
  • предложение за набор от адаптивни техники за използване на облачната среда за създаване на градски политики.

Работата ни по тези дейности ще осигури методология за създаване на политики, използващи облачни инфраструктури и технологии за големи данни. Методологията ще определи как да се използва стойността на различните механизми (например: моделиране на данни, семантично представяне и оперативна съвместимост, управление на метаданни, разнородни набори от данни, свързване и обобщаване, анализи и извличане на доказателства и контекстуализация) по време на жизнения цикъл на политиката (моделиране, създаване, тестване и симулация, мониторинг и прилагане) в обхвата на облачната среда. Методологията ще включва също така подходи за анализ на структурите за създаване на политики на публичните власти, тяхната зрялост и готовност да използват и анализират данни в обща облачна инфраструктура, за да се предложи набор от адаптивни техники за използване на облачни среди с цел създаване на политики.

Изготвянето на политики, основани на доказателства, играе ключова роля в готовността за посрещане на градските предизвикателства по ценово ефективен начин. Все още обаче няма установен процес за използването на данни като обосновка в разработването на политики. 

Проектът PolicyCLOUD ще подкрепи Столична община за справяне с това предизвикателство чрез дизайн за нейните политики, като взема предвид резултатите от анализите на големи данни за сектори, свързани с:

  • транспорт, паркиране и пътна инфраструктура; 
  • управление на отпадъците; 
  • опазване на чистотата на обществените пространства; 
  • екология, зелени системи; 
  • нарушаване на обществения ред и др. 

Предложените технологии ще предоставят възможност за интерпретиране, управление и анализ на големи количества данни, както от съществуващи източници, така и от нови източници на данни, до които ще имаме достъп.

С инструментите, предоставени ни по проекта PolicyCloud, Столична община ще може да приеме или измени по обоснован начин решения за градски политики, свързани с бюджетно планиране и ефективно използване на публичните ресурси. Те ще помогнат и за по-целенасочено и добро управление на градските политики и по-качествен контрол и мониторинг в приоритетните сектори.

Пилотният проект на София в програмата има за цел да подкрепи политиките на Столичната община във важни области от ежедневието на гражданите. Чрез подобряване на политиките в тези области ще се подобри и общото качество на живот в града, което е и крайната цел на този проект. Оценяваме и че участието в проекта PolicyCLOUD ни дава възможност да участваме в насърчаването на иновациите, базирани на данни, на иновациите в публичния сектор и градската администрация, както и ни прави участник в разработването на инструмент, който може да бъде използван и от други общини в България, Европа и по света.