Работим с лондонската FutureGov по дизайн на е-услуги, базирани на епизоди от живота, в рамките на Инициативата за цифрови иновации

6 Август, 2020

Екипът ни започна регулярните консултации с експерти от лондонската FutureGov – консултантската компания, която предоставя техническа помощ на София в рамките на участието ни в Digital Innovation Initiative (Инициатива за цифрови иновации) за управление на дигиталната трансформация. 

Участието в проекта се реализира от Иновативна София и Зелена София, а посоката, в която работим, са административните услуги, базирани на епизоди от живота. Напредъка по проекта координираме и с вътрешни на Столичната община отдели, за да валидираме идеите, да популяризираме нуждата от нов начин на създаване на градски политики и услуги към гражданите и бизнеса и да получим обратна връзка за направленията, в които искаме пилотно да реализираме реинженеринг на процесите по предоставяне на дигитални услуги от градската администрация.

Услуги, базирани на събития от живота

Услугите, базирани на събития от живота, са поредица от административни услуги, породени от конкретен казус в живота на един гражданин. Такива могат да бъдат раждането на дете, закупуването на имущество, сключването на брак, развод, преместването от един район в друг и др. Всяко такова голямо събитие обикновено предизвиква поредица от поводи за гражданите да потърсят услуги от градската или държавната администрация. 

Към момента сме се спрели на събитието “преместване в София или в рамките на София”, като тук вземаме предвид и различните поводи за това – намиране на работа, стартиране на бизнес, образование, сключване на брак. Разлика съществува и според това дали лицето е от друг български град, дали пристига от държава в ЕС или от друга държава по света, или се премества от един район на София в друг. 

За гражданите тези поводи означават няколко логично възникващи административни услуги, от които те ще имат нужда. Следваща стъпка е да идентифицираме кои са групите услуги при различните причини за преместване в града и да предложим редизайн на доставянето на услугите към гражданите така, че Столичната община да може да подкрепя гражданите още повече по време на процеса по установяването им в града.

Целта ни е да приложим “породен от нуждата”, холистичен и “на едно гише” подход. Предстои работа по първоначално прототипиране на нови продукти и начина им на достигане на гражданите. След като тестваме хипотезата върху събитието “преместване в София”, следваща стъпка ще бъде да видим приложима ли е тя и за групи услуги, базирани на други значими събития от живота.

Такъв подход към предоставяне на услуги към гражданите ще изисква широк консенсус и сътрудничество между различни страни, ангажирани в доставянето на електронни услуги. Такива са различните звена в Столичната община, районните администрации, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за електронно управление и др. Затова една от следващите ни стъпки ще е и създаването на карта на заинтересованите страни, преки участници в реализирането на реинженеринга на процесите и услугите. 

Решението ни да работим по дизайн на административни услуги, базирани на епизоди от живота, в рамките на Digital Innovation Initiative не е случаен. Това е цел, залегнала и в Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2023 г.

Работим по проекта по Agile методологията, с непрекъснато преосмисляне, редизайн и валидиране на всяка стъпка от изпълнението. Част от този начин на изпълнение са и честите регулярни срещи в мрежа с останалите градове в проекта (т.нар. Show&Tell срещи), както и вътрешните срещи с експерти от Столичната община. 

Още за FutureGov в рамките на Инициативата за цифрови иновации 

Консултантската компания FutureGov е със седалище в Лондон и има офиси и в Германия. Фирмата консултира над 100 организации и има стабилен опит в подкрепата на публични институции в предоставянето на висококачествени и с трайно въздействие услуги, ориентирани към гражданите чрез иновативен дизайн и технологичен подход.

Още седем града в Европа получават експертна техническа помощ от лондонската FutureGov – Дъблин, Талин, Хелзинки, Прага, Братислава, Вилнюс и Будапеща. Те работят по проекти като редизайн на процесите, по които гражданите получават достъп до здравно обслужване, по-ефективен и персонален подход към безработните граждани в процеса на намиране на нова работа, въвличане на гражданите в решения, касаещи градско планиране и др.