Над половината от всички фирми у нас са внедрили поне една цифрова технология, сочат данните от доклада “EIBIS 2020 – България” на ЕИБ за инвестициите на българските компании

11 Февруари, 2021

 

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) представи резултатите за България от годишното си проучване EIBIS 2020 – Bulgaria Overview относно инвестициите в европейските държави. Данните бяха представени на онлайн конференция, която се проведе на 8 февруари 2021 г. 

Изследването показва ефектите от икономическата криза върху инвестиционните планове на компаниите, как бизнесът инвестира в иновации и цифрови технологии и как ще се справи с прехода към нисковъглеродно бъдеще. Анализът е на база проучване сред 12,000 предприятия в 27-те държави-членки и е представителна извадка за мнението на компании от микро до големи предприятия в четири основни икономически сектора: производство, строителство, услуги и инфраструктура. 

Документът EIBIS 2020 – Bulgaria overview, изданията от предходни години, както и анализите за всяка държава и за целия ЕС можете да изтеглите от специалната страница в сайта на ЕИБ, а ето и най-важното от резултатите за България по отношение на иновационната активност и внедряването на дигитални технологии.

Средният дял на инвестициите в софтуер, данни, информационни технологии и уебсайтове у нас е по-висок сред фирмите за услуги, отколкото при производствените и строителните компании (17% срещу съответно 3% и 5%). Делът на инвестициите в нематериални активи (научноизследователска и развойна дейност, софтуер, данни, информационни технологии, уебсайт, обучение и процеси) е 24%, което е чувствително под средното за ЕС (36%). Най-висок дял от общите инвестиции имат капиталовложенията в машини и съоръжения – 58%, което изпреварва средната стойност за ЕС от 49%. 

По отношение на иновационната дейност, 28% от предприятията твърдят, че са разработили или въвели нови продукти, процеси или услуги през последната финансова година. Резултатът е близък до данните от EIBIS 2019 (25%), но остава доста под средните 42% за ЕС. Най-склонни към инвестиции в иновации са производствените фирми общо 35%, като 23% отчитат, че продуктите, процесите или услугите са нови за компанията, а други 12% посочват, че те са нови за страната или света. Големите компании инвестират в иновации повече, отколкото малките и средните предприятия 35% срещу 23%.

Около 8% от фирмите в България са класифицирани като „активни иноватори“, а още 7% от фирмите са „разработчици“. Тази разбивка е сравнима с EIBIS 2019 (с 10% от фирмите, класифицирани като „активни иноватори“ и 7% от фирмите като „разработчици“), но остава под средното за ЕС, където “активни иноватори” са 20%, а “разработчици”- 6%.

Над половината от всички фирми у нас (55%) са внедрили, изцяло или частично, поне една цифрова технология. През 2019 този процент е бил малко по-висок – 60%, а средното за ЕС е 63%. Най-малко склонни да внедряват дигитални решения са строителните компании. Погледнато спрямо броя служители в предприятието, големите фирми, въвели поне една цифрова технология, са 67%, докато при малките и средни предприятия този процент е 46%. Навлизането на 3D принтирането и когнитивните технологии във фирмите в производствения сектор е по-ниско от средното за ЕС  – 7% спрямо 27% и 16% спрямо 26%. По-ниско е проникването им и в бизнеси в сектор инфраструктура – 16% у нас спрямо 27% средно за държавите от Европейския съюз.