Иновативна София ще прилага специално разработена методология като инструмент за оценка на проекти в сферата на дигитализацията и интелигентните градски решения

22 Февруари, 2021

 

Столичната община вече има специално разработена Методология за оценка на проекти в сферата на дигитализацията и интелигентните градски решения. Тя е изготвена от международен експертен екип на консултантската компания Deloitte и реализирана с подкрепата на Европейската инвестиционна банка и съдействието на звено “Проектна информация и финансиране” на Фонда на фондовете. 

Методологията ще се прилага от екипа на Иновативна София при работа по проекти за дигитализация и умен град като инструмент за оценка на потенциала им, приоритизирането им, тяхната готовност и устойчивост. Част от проекта с Европейската инвестиционна банка беше прилагането на Методологията към проектите, заложени в Плана за действие по изпълнение на Стратегията за дигитална трансформация на София. Анализът на дейностите изведе кои от тях са в най-висока степен на готовност и бяха идентифицирани аспектите, по които е необходимо да се работи за реализирането им. 

Инструментът за оценка ще се използва и при проекта ни “Пясъчник за иновативни решения” за оценка на допустимостта на предложенията и за привеждането им в скалируем вид.

Изказваме благодарност на експертите от Deloitte за работата по изготвянето на Методологията, както и на Европейската инвестиционна банка и отдел “Проектна информация” на Фонда на фондовете за оказаната подкрепа. 

 

За Методологията: 

Методологията задава 50 качествени индикатора, които са разпределени в четири категории: Formal, Fit, Finance и Feasibility, като всяка група синтезира оценка от критериите и има за цел да оцени проектното предложение по отношение на неговата релевантност, осъществимост и финансова устойчивост. 

Сред критериите са заложени: има ли дефинирана ясна цел; наличен ли е екип с нужната експертиза за изпълнение на проекта; отговаря ли проектът на оперативните цели, заложени в СДТС; до каква степен са склонни гражданите да ползват съответния продукт или услуга; идеята предполага ли дългосрочна полза; има ли изготвен бизнес план за изпълнението на идеята/инициативата; има ли риск от обвързване с един доставчик (т.нар. vendor locking); с какво финансиране може да се реализира проекта – публично, частно, както и очаква ли се да генерира приходи или да намалява разходи; попада ли в някоя от областите в концепцията за умен град и разрешава ли някоя конкретна стратегическа цел; отговаря ли решението на някой стратегически документ на градско, национално или европейско ниво; има ли идентифицирани партньори и заинтересовани страни, които са част от реализирането на проекта и още много др. 

Методологията е ценен ресурс, който ще допринесе: 

  • Да осигури на заинтересованите страни необходимата информация, за да се следва стратегията по изпълнение на проекти за постигане на заложените цели и резултати; 
  • Да се използва подхода на логическата рамка и да се идентифицират слаби страни по отношение на релевантността, осъществимостта и перспективите за финансиране на определен проект или инициатива;
  • За осигуряване на ранно предупреждение за дейности и процеси, които се нуждаят от коригиращи действия;
  • Да подпомогне партньорите по проекта, като им даде възможност за критичен анализ на посоката на развитие и за възможни подобрения;
  • Да подсили разбирането, мотивацията и компетентностите на проектния екип. 

Благодарение на методология ще може да се обработва информацията по отношение на дадено проектно предложение и да се приоритизира сред група от потенциални проекти.