BESCO Business Breakfast за “Пясъчник за иновативни решения”: най-важното от представената информация, полезни връзки и отговори на въпроси от участниците

19 Февруари, 2021

 

На 18 февруари представихме проекта ни “Пясъчник за иновативни решения” по време на онлайн среща с Българската стартъп асоциация във формата BESCO Business Breakfast

Благодарим на Асоциацията за активното отношение към програмата и за позитивната обратна връзка и интереса от страна на стартъп общността да работим заедно по пилотни технологични проекти, които подобряват градската среда. 

За да сме максимално полезни и на участниците в срещата, и на предприемачите, които не успяха да се включат на живо, публикуваме най-важното от представената в срещата информация, полезни връзки и отговори на зададени по време на дискусионната част въпроси.

 

Какво е “Пясъчник за иновативни решения”

“Пясъчник за иновативни решения” е програмата на Иновативна София звеното за дигитализация, иновации и икономическо развитие на Столичната община, за пилотни проекти за тестване на иновативни технологични решения, свързани с градските предизвикателства. Програмата е част от Плана за действие по изпълнението на Стратегията за дигитална трансформация на София (СДТС), приет с единодушие от Столичния общински съвет през октомври 2020 г., и е с фокус върху околна среда, образование, транспорт, е-управление, предприемачество, иновации и други значими за града теми. 

Планът за действие по изпълнението на Стратегията за дигитална трансформация на София (СДТС)

Стратегията за дигитална трансформация на София (СДТС)

Градската администрация заедно с бизнеса в София ще търси решения за екологични, образователни, транспортни, предприемачески и други градски предизвикателства. Целта ни е да превърнем София в тестова площадка за иновативните разработки на столичните компании по проблеми, дефинирани от администрацията на града. 

Целите на пилотните проекти са:

  • да се генерират данни, които да служат за обосновани решения и политики за града, базирани на данни;
  • да се тестват иновативни технологични решения и да бъдат идентифицирани подходящи за мащабиране проекти, вкл. за дейностите по Плана за изпълнение на СДТС;
  • да се подобри качеството на публичните услуги чрез иновации;
  • да се подобри качеството на живот в София с внедряването на интелигентни градски решения.

Извън фокусните области екипът ни е отворен за предложения от други области на градския живот и среда, ако те предполагат широко социално въздействие и полза, подобряват качеството на живот в града и работят синергично с други решения. 


Как компаниите да подават предложения за технологични градски решения

Екипът на Иновативна София е на разположение за директен контакт с компаниите. Не е задължително изискване решенията да са на етап разработен продукт и могат да бъдат и на ниво идея. 

Както към всички проекти на звеното, така и към Пясъчника за иновативни идеи подхождаме гъвкаво и целево ориентирано, с малки, но реални стъпки. В готовност сме да обсъдим всеки проект или идея, неговите индивидуални характеристики и нужди, както и възможността на другите ресори в Столичната община да се ангажират с проекта.

Връзка с екипа на Иновативна София

 

Как се оценява допустимостта на проектите

Предложените от компаниите идеи се оценяват по специално изготвена методология – Методология за оценка на проекти в сферата на дигитализацията и интелигентните градски решения. Тя е разработена от международен експертен екип на консултантската компания Deloitte и реализирана с подкрепата на Европейската инвестиционна банка и звено “Проектна информация и финансиране” на Фонда на фондовете. 

Целта на Методологията е да бъде инструмент за оценка на потенциала на градски решения, включително и по отношение на тяхната готовност и устойчивост. Тя ще се прилага:

  • за развитието на идентифицираните в СДТС идейни проекти и за оценка на проекти, свързани с темите дигитализация и умен град
  • по реализирането на идентифицираните дейности по дигитализация на различни сфери от градския живот, за да се подпомогне надграждането на индикативните дейности, заложени в СДТС, които са на първоначален идеен етап и са в първите три приоритетни области – електронна община, мобилност и комунални услуги.

Методология ще се прилага от екипа на Иновативна София и в проекта “Пясъчник за иновативни идеи” за оценка на допустимостта на предложенията и за привеждането им в скалируем вид.

Методологията задава 50 критерия, на които пилотните проекти трябва да отговарят. Те са разпределени в четири категории: Formal, Fit, Finance и Feasibility, които имат за цел да оценят проектното предложение по отношение на неговата степен на готовност, релевантност, осъществимост и финансова устойчивост. Така, например, сред критериите са заложени: дефинирана ясна цел; наличие на екип с нужната експертиза за изпълнение на проекта; отговаря ли проектът на оперативните цели, заложени в СДТС; до каква степен са склонни гражданите да използват съответния продукт или услуга; идеята предполага ли дългосрочна полза; има ли изготвен бизнес план за изпълнението на идеята/инициативата; има ли риск от обвързване с един доставчик (т.нар. vendor locking); с какво финансиране може да се реализира проектът – публично, частно, както и очаква ли се да генерира приходи или да намалява разходи; попада ли в някоя от областите и разрешава ли някоя конкретна стратегическа цел в концепцията за умен град; отговаря ли решението на някой стратегически документ на градско, национално или европейско ниво; има ли идентифицирани партньори и заинтересовани страни, които са част от реализирането на проекта и още много др. 

 

Какви са ползите за компаниите от участието им в “Пясъчник за иновативни решения”

Екипът ни е в готовност да работи с български и международни компании, които имат оперативна дейност у нас. Участието на компаниите в пясъчника ще им предостави възможност: за достъп до пряко участие в иновативни градски политики; да тестват в реална среда иновативни разработки и с натрупания опит и резултат да разширят потенциала си за привличане на инвестиции; да представят решенията за внедряване в други градове у нас и по света.

Освен за мащабиране в София на проекти с потенциал, Иновативна София е на разположение да предоставя опита си и добрите практики и на други градове, с което да пренесе мащаба на решения в полза на гражданите и градската среда и в други градове в България и извън страната.

Ако имате въпроси или искате да предложите своя идея или разработка за тестване в програмата ни за пилотни проекти, свържете се с нас!  Ще се радваме да обсъдим вашите иновативни решения, с които можем заедно да променим София.