Дигитален борд на София

Дигиталният борд на София е съставен от лидери от технологични компании и бизнес асоциации наред с представители на академичните среди. Председател на борда е заместник-кметът на София по направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“.

Целта на борда е да съветва заместник-кмета относно въвеждането на нови дигитални технологии, допринасящи за повишаване качеството на общинските услуги, комуналните услуги и инфраструктура. Участниците в борда споделят експертиза и насоки за най-добрите практики, както и съвети относно конкретни решения, които трябва да бъдат взети от Столичната община. Бордът дава съвети на заместник-кмета относно инициативите за интелигентни градове, подбора, оценката, приоритизирането и финансирането на технологичните решения и проектите за интелигентни градове, които трябва да бъдат приложени.

 

Бордът включва лидери на ръководни позиции в местни технологични компании и бизнес асоциации, академични и браншови експерти. Членуването в борда се осъществява с покана от заместник-кмета.

Председател: г-н Генчо Керезов, заместник-кмет на София по „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“, Столична община

Състав: отворен. Бордът няма определени членове. Заместник-кметът кани участниците на всяка среща съобразно темите за обсъждане.

Дигиталният борд на София се среща веднъж на тримесечие (заместник-кметът може да покани членове на борда на допълнителни заседания, ако е необходимо). Потенциални допълнителни присъстващи на срещите са представители на различни общински и държавни структури в зависимост от темите, които се обсъждат. Записки от срещите се публикуват на тази уеб страница заедно с всички допълнителни представени материали.

 

Правила / Принципи на Дигиталния борд:

  • Членовете на борда се ангажират да споделят експертиза и опит с града, докато той преминава през своята дигитална трансформация
  • Членовете на борда дават съвети и отправят препоръки, които са от полза за всички граждани и за цялостното развитие на София като дигитален интелигентен град
  • Членовете на борда избягват да отправят препоръки, които рекламират продукти и / или услуги, които пряко облагодетелстват техните фирми, и избягват представянето на информация с цел продажба, за да се избегнат конфликти при обществени поръчки
  • Членовете на борда се отнасят с уважение един към друг по време на заседания и избягват лични коментари
  • Членовете на борда не могат да изискват или получават възнаграждение от Столичната община за своите услуги
  • Дигиталният борд е орган с изцяло консултативни цели към заместник-кмета и не е орган за вземане на решения

Следваща среща: първо тримесечие на 2021 

 

 

Документи от предишни срещи: